Verloskundige zorg verzekerd in basispakket
Alle reguliere verloskundige zorg is in het verplichte basispakket opgenomen. Je bent als (aanstaande) zwangere volledig verzekerd voor onze zorg. Dit geldt ook voor de counseling over prenatale screening en de 20-weken echo. De combinatietest of de NIPT, het onderzoek naar screening van Down-, Edwards- en Patausyndroom, wordt alleen onder bepaalde voorwaarden vergoed. Voor meer informatie hierover kun je kijken op de website
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Afhankelijk van je verzekering wordt er voor de kraamzorg en bij een poliklinische bevalling, dit is een bevalling die zonder medische indicatie onder onze zorg in het ziekenhuis plaatsvindt, een eigen bijdrage gevraagd. Daarnaast vallen sommige aanvullende bloedonderzoeken in het eigen risico, dit geldt ook voor een aantal bijzondere verrichtingen die door de gynaecoloog uitgevoerd wordt en eventueel vervoer per ambulance. Informeer bij je verzekeraar welke voorwaarden voor jouw verzekering gelden, zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Onze praktijk heeft contracten met alle verzekeraars. Wanneer je bent verzekerd dienen wij onze declaratie rechtstreeks in bij jouw verzekeraar waarna de betaling van de vergoede zorg rechtstreeks door je zorgverzekeraar aan ons wordt voldaan. Mocht je van verzekeraar wijzigen, dan is het van belang dat je dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Ben je niet verzekerd of vergoedt je zorgverzekeraar de zorg niet omdat je de premie niet hebt betaald, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996. 

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

Betalingstermijn
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. 

Invorderingskosten 
Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Bewijs 
Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Geschillenregeling 
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Tarieven verloskundige zorg
Informatie over de tarieven verloskundige zorg per 1 januari 2021 kun je vinden op deze website.

            Aanmelden